.
.

Parody: Mexican Brazilian Jiu-Jitsu

Parody: Mexican Brazilian Jiu-Jitsu

 

 

MMA (Mexican Martial Arts) teaches practical, realistic self defense. Here is the Mexican version of Brazilian Jiu-Jitsu:

 

And of course the Mexican version of Judo: